Upravljanje

Za naše naročnike v okviru upravljanja nepremičnin izvajamo vse storitve, ki lastnikom in najemnikom stanovanj ter poslovnih prostorov zagotavljajo normalno uporabo nepremičnine, ohranjajo kakovost bivanja stanovalcev in stanja stavbe. Skrbimo za vsa organizacijska opravila, izvajamo računovodska ter knjigovodska opravila, urejamo postopke vzdrževanja in sama izvajanja del na zgradbi ter omogočamo nemoteno uporabo skupnih prostorov, objektov in naprav.

Kaj obsegajo naše storitve?

 • Organizacijsko administrativne storitve: vodenje evidence nepremičnin, lastnikov in najemnikov, organiziranje zbora etažnih lastnikov, koordinacija in spremljanje sprejetih odločitev lastnikov nepremičnin, posredovanje pri upravnih organih.
 • Tehnično strokovna opravila: pregledi stavb ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi, popis, objava del ter zbiranje ponudb, cenikov, predračunov, organizacija odprave napak v garancijski dobi, organizacija nalog, potrebnih za izvršitev inšpekcijskih odločb, pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del, razreševanje morebitnih škodnih primerov z zavarovalnico. Pridobivanje nepovratnih sredstev s strani Eko sklada.
 • Vzdrževalna in obratovalna dela: izdelava programa vzdrževalnih del, izvedba nujnih intervencijskih vzdrževalnih del, organizacija adaptacij. hišniška opravila, organizacija čiščenja skupnih prostorov in skupnega funkcionalnega zemljišča objekta.
 • Računovodske in knjigovodske storitve: vodenje sredstev računa rezervnega sklada in gospodarno ravnanje z njimi, evidenca spremljanja plačil in knjiženje terjatev, knjiženje prejetih računov za stavbo in izdelava razdelilnika stroškov, izdelava finančnega poročila za stavbo, plačevanje računov dobaviteljev in izvajalcev, opominjanje neplačnikov in izterjava obveznosti, priprava dokumentov in sklenitev zavarovanja objekta.
 • Ostale storitve: obračun najemnin v imenu etažnega lastnika, obračun najemnin skupnih prostorov za ime in račun vseh etažnih lastnikov objekta.

Zakaj?

 • Ker imamo pri upravljanju z nepremičninami več let izkušenj, saj se s tovrstno dejavnostjo ukvarjamo že od leta 1992.
 • Ker s svojimi naročniki vzpostavimo pristen odnos ter tesno sodelovanje v smislu vsakodnevne razpoložljivosti, s predstavniki stavbe organiziramo redne sestanke in do vsake rešitve pristopamo individualno in celostno.
 • Ker skrbimo za kakovostno in pravočasno opravljanje storitev, saj imamo v družbi ustrezno izobrazbeno strukturo zaposlenih, s primernimi izkušnjami in zanesljive poslovne partnerje za svoje podizvajalce.
 • Ker je kakovost naših storitev ena od osnovnih, oziroma strateških usmeritev v našem podjetju.

O upravljanju

1. Kaj je upravljanje

Upravljanje večstanovanjske stavbe je spremljanje stanja stavbe, predlaganje ukrepov, sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.

2. Kdo je upravnik

Upravnik je fizična ali pravna oseba, ki skrbi za sklepanje in izvrševanje poslov, potrebnih za zagotavljanje pogojev bivanja in osnovnega namena večstanovanjske stavbe kot celote ter za uporabo skupnih delov večstanovanjske stavbe.

3. Upravnik večstanovanjske stavbe

Etažni lastniki večstanovanjske stavbe, ki ima več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo imenovati upravnika – 48.člen Stanovanjskega zakona-SZ1.

4. Pooblastila upravnika

Zastopstvo etažne lastnine:

 • pri upravnih organih v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij v geodetskih postopkih v zvezi z večstanovanjsko stavbo in zemljiščem
 • pri vlaganju tožbe v imenu preostalih etažnih lastnikov za plačilo obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike
 • pri vlaganju izključitvene tožbe v imenu preostalih etažnih lastnikov proti etažnemu lastniku, ki krši hišni red in ne izpolnjuje obveznosti iz pogodbe o medsebojnih razmerij.
5. Opravlja naslednje naloge:
 • izvaja sklepe etažnih lastnikov
 • zagotavlja redno vzdrževanje in obratovanje večstanovanjske stavb
 • pripravlja načrt vzdrževanja stavbe in skrbi za izvedbo načrta vzdrževanja stavbe
 • zbira ponudbe za izvajanje vzdrževalnih del in nabavo opreme ter naprav.
 • sklepa pogodbe z izvajalcem vzdrževalnih del in dobaviteljem storitev, naprav in opreme
 • upravlja z rezervnim skladom in s skupnim denarjem
 • sestavlja obračun stroškov upravljanja stavbe in stroške razdeli med etažne lastnike
 • sprejema plačila etažnih lastnikov na podlagi mesečnega obračuna in pravočasno plačuje obveznosti iz pogodb sklenjenih s tretjimi osebami
 • skrbi za izterjavo obveznosti
 • poda letno poročilo o upravljanju stavbe