Vzdrževanje

Vzdrževanje večstanovanjske stavbe je najpomembnejši posel upravljanja, ker je od obsega vzdrževanja stavbe odvisna tudi kakovost bivanja v njej. Za vzdrževanje se šteje izvedba vseh poslov v skladu s predpisom o graditvi objektov ter zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred požarom in drugih ukrepov za zaščito in reševanje. Vzdrževanje stavbe mora biti v takšnem obsegu, da zagotavlja pogoje za normalno bivanje v njej. Ti pogoji pa bodo zagotovljeni le, če bodo normalno vzdrževani vsi deli stavbe. To pomeni vzdrževanje skupnih prostorov, gradbenih elementov stavbe, kot so nosilna konstrukcija, fasade, strehe, stopnišča in drugo, vseh inštalacij (vodovodna, električna, plinovodna in toplovodna napeljava, dvigala, kanalizacija, naprave za ogrevanje in podobno).

Naše storitve na področju vzdrževanja

 • Izdelava programa vzdrževalnih del (letni in dolgoročni)
 • Nujna intervencijska vzdrževalna dela
 • Organizacija in izvedba odprave poškodb v stanovanjih ter na skupnih delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnico
 • Organizacija adaptacij
 • Periodični pregledi nepremičnine ter zbiranje podatkov za potrebna vzdrževalna dela ali prenovo
 • Izdelava letnih poročil o izvedenih vzdrževalnih delih
 • Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za vsa vzdrževalna dela
 • Priprava in sklepanje pogodb za večja vzdrževalna dela in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redni servisi na skupnih delih in napravah)

V dogovoru z naročnikom uredimo sodelovanje z vzdrževalci, ki skrbijo za stavbo. Na željo naročnika in v skladu s potrebami lahko poskrbimo za angažiranje novih pogodbenih partnerjev, ki so se po naših izkušnjah izkazali za izredno strokovne, kvalitetne in konkurenčne pri nudenju svojih uslug.

Vzdrževanje večstanovanjske stavbe – načrt

Vzdrževanje večstanovanjske stavbe bo uspešnejše, če bo načrtovano. V načrtu vzdrževanja etažni lastniki določijo:

 • vzdrževalna dela, ki bodo opravljena v določenem obdobju
 • sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrtovanih del
 • način zagotavljanja denarnih sredstev

Na podlagi načrta vdrževalnih del upravnik izdela časovni načrt, ki ga dostavi nadzornemu odboru. Zakon obvezuje etažne lastnike, da sprejmejo načrt vzdrževalnih del za najmanj eno leto in največ pet let.